Secțiune

 • Deschideți totÎnchideți tot

 • Instrucțiuni: Dând click pe numele secțiunii va afișa/ascunde secțiunea.


 •           

     

                                                               

            

                                                                                

                     

   View only 'Topic 1'
  • SOCIETATEA ECOLOGICA PENTRU STUDIEREA SI PROTEJAREA

    

   FLOREI SI FAUNEI SALBATICE

    

   AQUATERRA

     download documente publice SE Aquaterra

   Despre legea sponsorizărilor pe scurt

        Conform Legii nr. 32/1994, cu toate modificările și completările ulterioare, sponsorizarea este actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susținerea unor activități fără scop lucrativ desfășurate de către una dintre părți, denumită beneficiarul sponsorizării.

        Din punct de vedere fiscal, operațiunea de sponsorizare prezintă o serie de avantaje pentru sponsor, deoarece, în anumite limite, sumele oferite cu titlu de sponsorizare pot fi deduse din impozitul pe profit sau pe venit datorat, prin mecanismul creditului fiscal (sumele sunt scăzute din impozitul datorat în anumite limite prevăzute de Codul fiscal în vigoare la data acordării – conform detaliilor din secțiunile următoare).

        Având în vedere această facilitate fiscală, activitatea beneficiarului poate fi astfel susținută fără ca sponsorul să suporte vreun alt cost decât cel pur administrativ, relativ redus, beneficiind de avantajul că sponsorul este promovat, mediatizat prin mijoace mass-media și i se va aduce beneficii de imagine.

   Contractul de sponsorizare se încheie în formă scrisă, cu specificarea obiectului, valorii și duratei sponsorizării, precum și a drepturilor și obligațiilor părților. În cazul sponsorizării constând în bunuri materiale (sponsorizare în natură), acestea vor fi evaluate, prin actul juridic încheiat, la valoarea lor reală din momentul predării către beneficiar

        Potențialii beneficiari ai sponsorizării sunt și persoanele juridice fără scop lucrativ, care desfășoară în România sau urmează să desfășoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific - cercetare fundamentală și aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecției drepturilor omului, medico-sanitar, de asistență și servicii sociale, de protecția mediului, social și comunitar, de reprezentare a asociațiilor profesionale, precum și de întreținere, restaurare, conservare și punere în valoare a monumentelor istorice;

        Astfel, Societatea Ecologica Aquaterra se încadrează în categoria persoanelor juridice care pot beneficia de această formă de finanțare pentru a putea derula în continuare proiectele și programele sale fără scop patrimonial, respectiv proiecte de salvare a speciilor de peşti, plante şi alte animale ameninţate cu dispariţia, cercetarea speciilor invazive, cercetarea şi conservarea biodiversității din ariile protejate şi din habitatele naturale ale României, programe de educație pentru mediu, antreprenoriat social.

        În urma încheierii contractului de sponsorizare, atât sponsorul, cât și beneficiarul, au dreptul să aducă la cunoștință publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a mărcii sau a imaginii sponsorului.

        Sponsorul ori beneficiarul este obligat să aducă la cunoștință publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea și liniștea publică.

        Anunțurile vor fi formulate astfel încât să reiasă clar acțiunea de sponsorizare și vor fi aduse la cunoștință publicului, în mod gratuit, de către beneficiarul sponsorizării.

   Important!

        Se interzice ca sponsorul sau beneficiarul să efectueze reclamă sau publicitate comercială, anterioară, concomitentă sau ulterioară în favoarea sponsorului, sub rezerva decăderii din drepturile conferite de legea sponsorizării.

    

   Regimul sponsorizărilor în cazul plătitorilor de impozit pe profit

        În cazul contribuabililor, plătitori de impozit pe profit, conform Titlului II al Codului fiscal 2015, cu toate modificările și completările ulterioare, cheltuielile de sponsorizare, acordate potrivit legii, nu sunt deductibile la calculul impozitului pe profit.

        Totuși, există o serie de facilități fiscale în vigoare, pentru a promova susținerea sectorului neguvernamental din România.

        Contribuabilii care efectuează sponsorizări potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, trebuie să se încadreze într-o anumită limită, iar această limită diferă dacă discutăm de impozit pe profit sau impozit micro. Dacă vorbim de firme plătitoare de impozit pe profit, deducerea cheltuielilor se va face în limita a (care este mai mică dintre cele două):

   • a. valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri; 
   • b. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.

         Cheltuielile cu sponsorizarea care depășesc nivelul valorii minime se reportează în următorii 7 ani consecutivi, în ordinea înregistrării acestora, scăzându-se din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit (i.e. trimestrial).

        Conform opțiunii sponsorului, sponsorizările se pot realiza trimestrial (în cadrul fiecărui trimestru), sau anual (în ultimul trimestru al anului financiar), beneficiind de creditul fiscal pentru toate cele 4 trimestre.

        În cazul sponsorizărilor efectuate către entități persoane juridice fără scop lucrativ, sumele aferente acestora se scad din impozitul pe profit datorat, în limitele prevăzute mai sus, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

        Entitățile nonprofit sunt înscrise în acest registru la cerere, însă numai dacă îndeplinesc anumite condiții:

   desfășoară activitate în domeniul pentru care s-au înființat (declarație pe propria răspundere);

   • și-au îndeplinit toate obligațiile fiscale declarative;
   • nu au datorii la stat mai vechi de 90 de zile;
   • au depus situațiile financiare anuale;
   • nu au fost declarate inactive.

    Societatea Ecologica Aquaterra figurează în Registrul Entităților și Unităților de Cult din România de la data de 10.07.2019, lucru ce poate fi verificat pe baza CUI-ului la acest link (Cod de înregistrare S.E.Aquaterra: 8046291).

    

   Mențiune: Prevederile din această secțiune se aplică similar și pentru plătitorii de impozit specific care datoarează și impozit pe profit pentru venituri din alte activități în afara acelora pentru care datoarează impozit specific.

    

   Condiții procedurale, aspecte declarative

    

   Firmele care fac acte de sponsorizare trebuie să completeze un formular și să îl depună anual la Fisc. E vorba de Declarația nr. 107, care se depune pentru sponsorizările făcute în anul anterior .

              Atenție! Acest formular vizează exclusiv informațiile privind beneficiarii sponsorizărilor și actelor de mecenat. De aceea, nu trebuie uitat de declarația nr. 101, referitoare la declararea impozitului pe profit.

        De asemenea, pentru sponsorizările constând în bunuri materiale, acestea trebuie să fie evaluate, prin actul juridic încheiat, la valoarea lor reală din momentul predării către beneficiar. Dacă societatea a achiziționat bunurile care sunt acordate ca sponsorizare, aceasta nu colectează

   TVA dacă valoarea sponsorizării nu depășește 3‰ din cifra de afaceri calculată din perspectiva TVA.

    

   Regimul sponsorizărilor în cazul microîntreprinderilor

       Începând cu luna aprilie a anului 2019, a fost extinsă și facilitatea fiscală similară ce poate fi utilizată de către microîntreprinderi. Acestea sunt societăți comerciale definite de Codul fiscal conform încadrării într-o serie de condiții specifice care plătesc impozit pe veniturile microîntreprinderilor la nivelul a 1% sau 3% din cifra de afaceri realizată trimestrial, în funcție de situația specifică entității.

        Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, cum este și cazul S.E.Aquaterra, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

        Spre deosebire de plătitorii de impozit pe profit, în acest caz sponsorizarea se poate efectua doar trimestrial (în cadrul fiecărui trimestru).

        Sumele acordate în cadrul unui trimestru care nu sunt scăzute din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit prevederilor menționate, se reportează timp de 28 de trimestre consecutive.

         Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

    

   IMPORTANT!

        Pentru a putea beneficia de creditul fiscal aferent sponsorizării, aceasta trebuie să fie înregistrată în contabilitatea anului financiar, respectiv a trimestrului pentru care se face plata impozitului. În cazul sponsorizării, date fiind particularitățile acestei operațiuni, reflectarea în contabilitate este condiționată de plata efectivă a sumelor acordate cu titlu de sponsorizare.

   Obligații declarative ale sponsorilor

        Atât plătitorii de impozit pe profit, cât și microîntreprinderile care efectuează sponsorizări au obligația de a depune o declarație anuală informativă privind beneficiarii sponsorizărilor (Formularul 107), aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective, data uzuală a depunerii fiind 25 martie a anului următor celui în care a fost efectuată sponsorizarea, dar putând să varieze în anumite circumstanțe particulare.

   Organisme competente pentru efectuarea activităților de control

        Începând din anul 2018, controlul modului de respectare a utilizării mijloacelor financiare și a bunurilor materiale primite de beneficiarii sponsorizărilor, în scopul pentru care au fost transferate, se efectuează de către Ministerul Finanțelor Publice prin aparatul de inspecție economico-financiară.

       Utilizarea creditului fiscal de către sponsor poate, de asemenea, să facă obiectul unor inspecții fiscale de fond efectuate de către inspectorii fiscali din compartimentele specializate ale ANAF, respectarea reglementărilor fiscale în vigoare asigurând însă un risc redus de ajustări ulterioare.

                                                                                                                Pentru alte informații ne puteți scrie la e-mail:

   nicolae.craciun@yahoo.com,

   aquaterraro@gmail.com


    View only 'Topic 2'
   • View only 'Topic 3'
   • View only 'Topic 4'